2020 Summer Practice

Important Notice Regarding Current Students on Summer Practice! (See below for Turkish) 

In order to protect against the rapid increase in the spread of the Covid-19, all the internship reports of Summer 2020 will be delivered online via webonline in the Fall Semester of 2020-2021 Academik Year. Below you can find what to do concerning the update:

  1. As the first step, please convert your digital report with its all contents to pdf which will then be uploded to webonline.

Additional Information for Frequently Asked Questions:

You are not expected to print and then scan your reports. You should deliver the unprinted, digital versions (i.g. doc format to pdf) of your report.

If you already printed and signed your reports as requested before, you do not necessarily get the “Staj Özgünlük Belgesi (Internship Authenticity Document)”. However in this case, you are expected to scan your printed and signed report, page by page and turn it into one single pdf , and upload it along with the unprinted and unsigned pdf.

For the scanning process, we advise you not to go to stationery etc. but use scanning applications on your mobile phones.

2. In the Fall Semester of 2020-2021 Academic Year, you should add as a course (ARCH100, ARCH200 or ARCH300) the internship that you did in the summer 2020. After the registration process is over, you will upload your reports via webonline. Uploading the reports should be finalized by the end of the Add-Drop process.

3. Exclusively for only 2020 Summer Internships, the reports will not to be signed. Instead the “Staj Özgünlük Belgesi (Internship Authenticity Document)” avaliable on the relevant internship’s website will be filled. Having replaced the signature, this document will be filled by the internship supervisor in the company and posted to our department. The documents filled by students will not be evaluated.

4. “Stajyer Örenci Deerlendirme Formu”, “襤sizlik Sigorta Fonuna Katk覺 Formu” and “Staj Özgünlük Belgesi (Internship Authenticity Document)” will not be made pdfs. These files will be delivered via post inside a single closed and signed envelope to the department.

5. The students who are to be graduated or will not renew their registration once the intership is over will send the pdf formatted reports to the appointed instructor of the internship committee.Digitally delivered internship reports will be controlled administratively and the ones out of the format (available on the relevant web pages) will not be admitted. 

Staj Yapmakta Olan Tüm Örencilerimiz ile 襤lgili Önemli Duyuru!

Bölümümüzce, yeni tip koronavirüsten korunma tedbirleri kapsam覺nda, hastal覺k vakalar覺n覺n art覺 iddeti dikkate al覺narak, 2020 Yaz Stajlar覺na ait staj dosyalar覺n覺n online olarak teslim al覺nmas覺na karar verilmitir. Bu kapsamda örencilerimiz staj dosyas覺 teslimlerini webonline üzerinden yapacaklard覺r. Bu kapsamda yap覺lmas覺 gerekenler aa覺da belirtilmitir:

  1. 襤lk aama olarak, staj yapm覺 olan tüm örencilerimiz haz覺rlam覺 olduklar覺 staj dosyas覺n覺 tüm içeriiyle pdf format覺na çevirerek webonline sistemine yüklenecektir.

S覺kça sorulan sorular için ek aç覺klama:

Staj dosyalar覺n覺n ç覺kt覺 üzerinden tarama deil, ç覺kt覺 al覺nmam覺 halinin (örnein DOC format覺ndan PDF’ye çevrilerek) teslim edilmesi gereklidir.

Staj dosyas覺n覺n tümünü önceden istenildii ekilde imzalatm覺 olan örencilerin özgünlük belgesi almalar覺 art deildir. Ancak bu durumda, mevcut imzal覺-kaeli sayfalar tarat覺larak bir PDF oluturulacak ve ç覺kt覺 al覺nmam覺 dijital (tarama olmayan) PDF ile birlikte iki dosyan覺n sisteme yüklemesi yap覺lacakt覺r.

(Zorunlu olmayan) tarama ilemleri için önemli not: Taray覺c覺 kullan覺m覺 için k覺rtasiye vb. mekanlara gidip ilem yap覺lmas覺na gerek yoktur, cep telefonlar覺 üzerinden scan uygulamalar覺n覺 kullan覺p, fotoraftan pdf taramas覺 yapabilirsiniz.

  1. 2020-2021 Eitim Öretim Y覺l覺 Güz Dönemi balang覺c覺nda örencilerimiz seçtikleri derslerin içinde yapm覺 olduklar覺 staj覺 da kodlayacaklard覺r. Kay覺t süreci sona erdikten sonra her staj için bir webonline sayfas覺 aç覺lacak ve örencilerimiz staj dosyas覺 yüklemelerini ilgili staj覺n webonline sayfas覺na yapacaklard覺r. Staj dosyas覺 yükleme ileminin 2020-2021 Eitim Öretim Y覺l覺 Güz Dönemi’nin Ekle-Sil Süreci sonuna kadar yap覺lmas覺 gerekmektedir.
  1. Sadece 2020 Yaz Staj覺 sürecine özel olmak üzere, staj dosyalar覺n覺n 覺slak imzal覺 olmalar覺 istenmeyecektir. Bunun yerine ilgili staj覺n web sitesinden yüklenebilecek Staj Özgünlük Belgesi doldurulacakt覺r. 襤mza yerine geçecek olan bu belge, staj yerindeki i yeri yetkilisi veya staj yeri amiri taraf覺ndan doldurularak, bölümümüze posta veya kurye yoluyla ulat覺r覺lacakt覺r. Örenciler taraf覺ndan doldurulmu belgeler deerlendirmeye al覺nmayacakt覺r.
  1. Daha önceden staj dosyas覺 ile birlikte teslim edilmekte olan; Stajyer Örenci Deerlendirme Formu, 襤sizlik Sigorta Fonuna Katk覺 Formu ve yukar覺da bahsi geçen Staj Özgünlük Belgesi pdf haline getirilmeyecektir. Bu belgeler, kapal覺 ve imzal覺 zarflar覺n içerisine konularak posta veya kurye ile bölümümüze ulat覺r覺lacakt覺r.
  1. Mezun durumunda olan ve staj覺n覺 yapt覺ktan sonra tekrar kay覺t yenilemeyecek olan örenciler pdf haline getirmi olduklar覺 staj dosyalar覺n覺 staj komisyonundaki kendi stajlar覺 ile ilgili öretim elemanlar覺na e-posta ile göndereceklerdir.
  1. Dijital olarak teslim edilen staj dosyalar覺na idari kontrol yap覺lacak, stajlar覺n web sayfalar覺nda yer alan, staj dosyas覺 haz覺rlama k覺lavuzundaki formata uygun olmayan staj dosyalar覺 kabul edilmeyecektir. 

Announcement for the deadline of Summer Practice Applications is available from the department web site. Staj bavurular覺n覺n biti tarihi hakk覺nda duyuru bölüm web sitemizde yay覺nlanm覺t覺r:

http://arch.cankaya.edu.tr/notice/announcement-about-summer-practice-applications-deadline-staj-basvurulari-son-tarihi-hakkinda-duyuru/


 

Örencilerimizin dikkatine,

29 Haziran 2020 Pazartesi günü balayacak stajlar覺n覺z için bavurular覺n覺z覺n en geç 23 Haziran Sal覺 saat 17.00'a kadar online form'da giriini yap覺n覺z. 

Takip eden haftalarda staja balayacak örencilerimizin staja balayacaklar覺 Pazartesiden en az 1 hafta önce Pazartesi günü saat 9.00'da sigorta girilerinin yap覺lm覺 olmas覺 beklenmektedir. 

Hafta ortas覺nda staja balamak durumunda olan örencilerimiz staja balayacaklar覺 haftadan 1 hafta önceki Pazartesi saat 9.00'a kadar bavurular覺n覺 iletmelidir. Örnein 8 Temmuz Çaramba günü staj覺n覺z覺n ilk günü ise bir önceki hafta 29 Haziran Pazartesi saat 9.00'a kadar staj bavurusu iletilmi olmal覺d覺r. 

Bu koullara uymayan örencilerimizin sigorta girileri taraf覺m覺zca gerçekletirilememektedir.

Bilgilerinize. 

Dear students,

Please (online) submit your intership applications until 23rd of June Tuesday, 17.00 for the internships that will begin at 29th of June Monday

For the following weeks, for the Monday starters, please submit your application 1 week before Monday until 9.00 am (sharp!). For example, if you start at 6th of July Monday, your submission should be done until 29 June Monday 9.00 am.

If you start your internship at the midweek, submit your application at the previous week's Monday regarding your starting date. For example, if you are going to start your internship at 8th July Wednesday, you should submit your application until 29th of June Monday 9.00 am (sharp!). 

Insurences of any late submissions cannot be provided from us. 

For your information. 


Deerli örenciler,

“ARCH100-Yaz Staj覺: antiye Staj覺 I” kapsam覺nda, staj覺n balang覺c覺, staj esnas覺 ve sonunda yap覺lmas覺 gereken ilemler aa覺da belirtilmitir.

2019-2020 Yaz Staj覺 bavurular覺 15 Haziran 2020 Pazartesi tarihinden itibaren kabul edilecektir.

Dear students,

Within the scope of “ARCH100-SUMMER PRACTICE: BUILDING SITE I” internship, the process that should be followed before, during, and after the internship is indicated below. 

2019-2020 Summer Internship application will be taken starting from 15 June 2020, Monday.

 

 

 

A. Staj balang覺c覺nda yap覺lmas覺 beklenenler;

  Before the internship;

1. 襤lk i olarak staj yapmak için ARCH100 staj覺 kapsam覺na uygun, kaba inaat ilerinin olduu bir staj yeri bulunmas覺 gerekir. Bu balamda önemli noktalar u ekildedir;

Find a suitable company/site for ARCH100 internship. The important points on this issue are;

- ARCH200 Staj覺 kaba inaat imalatlar覺n覺n uyguland覺覺 antiyelerde yap覺l覺r. Kaba imalat kalemlerinin gözlemlenemedii stajlar ARCH100 staj覺 kapsam覺nda kabul edilmemektedir. Staj süresi 30 i günüdür.

ARCH100 internship should be done in the construction sites which have rough construction practices.Internships that not include rough construction practices are not accepted within the scope of ARCH100 course. The duration of the internship is 30 work days.

Örenciler, kendilerine veya ailelerine ait olan veya ortakl覺klar覺 bulunan irketlerde, yap覺 denetim firmalar覺nda staj yapamazlar.

Students cannot arrange their internships in the construction or construction inspection companies that are owned by (or partnered by) themselves, their family.

- Örencilerimizin ARCH 100 antiye stajlar覺n覺 farkl覺 kalemlerde imalatlar覺n yap覺ld覺覺 antiyelerde (hastane, kültür merkezi, al覺veri merkezi, konut bloklar覺 vb.) yapmalar覺 önerilir.

For following a variety of implementations, it is advised to the students that they should choose more complex sites for the ARCH100 internship, such as hospitals, culture centers, trade centers, mixed use blocks, residences, etc.

- Örencilerimizin, ayn覺 antiyede staj yapmalar覺 tavsiye edilmez. Ayn覺 antiyede staj yapmak durumunda olan örencilerin staj raporlar覺 kopya ihtimalinden ötürü k覺yaslamal覺 olarak deerlendirilecektir.

Doing internship at the same site with other Çankaya University Architecture students is not advised. In such a case, the internship reports will be evaluated in a cross-comparative way for the plagiarism possibility.

-Örencilerimiz ayn覺 dönem içerisinde birden fazla staj yapamaz. Mezun durumundaki örenciler bu kapsam覺n d覺覺ndad覺r.

Students cannot do more than one internship at the same summer term. Students who are in the graduation position is not included.

 

2. Staj için gerekli antiyenin bulunmas覺ndan sonra gerekli belgeleri antiyedeki yetkili kiiye onaylat覺n. Size verdiimiz adresteki dijital formu doldurup, aa覺da belirtilen belgelerin tarat覺lm覺 hallerini de bu forma ekleyerek formu gönderin. Bu süreçte, haz覺rlanacak belgeler unlard覺r:

After finding a suitable site for internship, the supervisor at the related site should approve your application documents prepared by yourself. At this stage, necessary documents are the following;

a. ARCH100 – Dijital Bavuru Formu

   ARCH100 – Digital Application Form

襤lgili web adresinde ilgili tüm bilgilerin eksiksiz bir ekilde giriinin yap覺lmas覺 gerekmektedir. 襤lgili link’e aa覺daki balant覺dan ula覺labilir;

It is obligatory to fill out mentioned Google forms link in full. You can use following link;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy4J9uc47EAf6Imt7sk-PnJnRnxS57n2Ol2VIFVz9vmS-K3w/viewform?usp=sf_link

Form doldurulduktan sonra Çankaya Üniversitesi Zorunlu Stajyer Örenci Sigorta Giri Formu

After filling out this form, “Çankaya Üniversitesi Zorunlu Stajyer Örenci Sigorta Giri Formu” and Letter of Acceptance should be scanned and attached.

 

b. Çankaya Üniversitesi Zorunlu Stajyer Örenci Sigorta Giri Formu

Çankaya University Compulsory Intern Student Insurance Application Form

Sigorta yap覺lmadan staj覺n覺za balayamazs覺n覺z. Sigorta yap覺lmas覺 için de bu formun doldurulmas覺 gerekir. Staj gün say覺s覺n覺n doru olarak hesaplan覺p, balang覺ç ve biti tarihlerinin doru yaz覺lmas覺 çok önemlidir.

Without insurance, you cannot start your internship. To provide insurance, this form should be filled completely. It is critical to calculate workdays exactly, and indicate the right start and end dates.

 

c. Kabul Yaz覺s覺

Letter of Acceptance

Bu yaz覺da örencinin bavurulan firmada staj yapabilecei, firman覺n stajyer kabul etmek için müsait olduu ve cumartesi günleri i yap覺l覺p yap覺lmad覺覺 yaz覺l覺 olmal覺d覺r. Firma sorumlusundan imzal覺 ve kaeli olarak al覺nmal覺, firma cumartesi günleri mesai yap覺yorsa ve bu örencinin staj süresine dâhilse bu durum, yaz覺da mutlaka belirtilmelidir.

At this document, following items should be mentioned; it is suitable for student to make his/her internship in mentioned period of time, and whether company has working hours on Saturdays or not. Company representative should sign and stamp this form.

Bavurunuzu tamamland覺ktan sonra ssakcak@cankaya.edu.tr mail adresine, staj bavurunuzun iletildiine dair bir dorulama e-postas覺 at覺n覺z.

After completing your application, send a confirmation mail to ssakcak@cankaya.edu.tr.

 

B. Staj esnas覺nda yap覺lmas覺 gerekenler;

During the internship;

1. antiye staj覺 esnas覺nda kendilerini tozdan ve güneten koruyacak ve i güvenliini salayacak uygun k覺yafetlerle antiyede dola覺n. Bula覺c覺 hastal覺k riskine kar覺 maske, mesafe ve temizlik kurallar覺na uyun.

It is important for our students to protect theirself from possible sun and dust, and wear suitable clothes considering the occupational safety precautions.

 

2. Staj yeriniz ile ilgili olarak, staj sürecini kesintiye uratacak veya can güvenliinizi riske atacak herhangi bir halin ortaya ç覺kmas覺 durumunda ivedilikle staj komisyonumuzu veya dorudan Mimarl覺k Bölüm Bakanl覺覺’n覺 haberdar edin.

For the case of any kind of risks that threat your security of life at the construction site, get in contact with Department of Architecture or your Internship Commitee.

 

3. ARCH 100 antiye stajlar覺nda, antiyede her gün yaz覺l覺 ve görsel (fotoraf ve eskizler) kay覺t tutun. Staj dosyas覺nda bu kay覺tlar覺n dikkate al覺naca覺n覺, yap覺lan iler hakk覺nda günlük bazda, teknik bilgiler verilmesi gerektiini unutmay覺n.

While preparing your ARCH100 Summer Practice File, you will use a daily record that explains the process of work being done during internship. This daily record should include the daily explanation, the technical information about the work, and necessary visuals. (photographs, sketches, etc.)

 

C. Staj sonunda yap覺lmas覺 gerekenler;

At the end of the internship;

1. Staj Dosyas覺n覺n Haz覺rlanmas覺 ve Teslim Edilmesi

Preparation and Submission of Summer Practice File

Staj dosyas覺: Staj覺n içeriini, staj yap覺lan firma hakk覺nda bilgileri, staj覺n örenciye salad覺覺 kazan覺mlar覺 içeren raporu ve ekler k覺sm覺nda da gün gün düzenlenmi aç覺klamalar覺 içeren dosyad覺r.

Summer Practice File: Contains the report which explains the content of internship, the subjected company, the learning outcomes of the student, and the appendix which include the daily records and other documents.

-ARCH100 antiye staj覺 dosyalar覺 SARI sert plastik kapakl覺 dosya içinde teslim edilmelidir.

ARCH100 Summer Practice Files should be arranged in a hard cover YELLOW folder.

-Staj dosyas覺n覺n haz覺rlanmas覺 konusunda ARCH100 ve ARCH200 STAJLARI STAJ DOSYASI HAZIRLAMA KILAVUZU'na (Instruction Manual) bal覺 kal覺nmas覺 artt覺r.

For the preparation of the preparation process ARCH100 and ARCH200 Instruction Manual should be examined in detail.

-Staj dosyas覺 örencinin kendisi taraf覺ndan haz覺rlan覺r. Dosyadaki rapor ve günlük kay覺tlar覺n metni ve görselleri haz覺rlayan örenciye ait olmal覺d覺r. Staj dosyas覺n覺n özgünlüü, staj raporunun deerlendirilmesi aamas覺nda göz önünde tutulacakt覺r.

All the content of internship file should be arranged only by student herself/himself. The authenticity of written and visual content of the file is evaluated thoroughly.

 

2. Stajyer Örenci Deerlendirme Formu’nun Teslim Edilmesi

Submission of “Student Evaluation Form

Form içeriinin örencinin staj yapt覺覺 firmada yetkili amiri taraf覺ndan doldurulmu, imzalanm覺 ve kaelenmi olmas覺 gerekmektedir. Az覺 kapal覺 ve kaeli zarf içinde teslim edilmesi artt覺r. Staj dosyas覺 ile beraber Staj Komisyonu görevlisine teslim edilir.

The content of this form should be filled out by the company supervisor of yours, signed, and stamped. Hardcopy file should be placed in a sealed envelope which also stamped and signed. Submitted with internship file to the Internship Committee member.

 

3. Staj Ücretlerine 襤sizlik Fonu Katk覺s覺 Bilgi Formu’nun Teslim Edilmesi

Submission of “Unemployment Fund Contribution to Internship Salary Form”

Staj süresince ücret alm覺 ve firman覺n bu ücret için katk覺 talep ettii durumdaki örencilerin ald覺覺 ücrete dair dekontu da ibraz etmesi artt覺r. Staj dosyas覺 ile beraber Staj Komisyonu görevlisine teslim edilir.

Submitted with internship file to the Internship Committee member. If the student has been provided salary, and company demands a contribution, the invoice of the bank record should be added.


Uyar覺lar

u koullar alt覺nda staj覺n覺z geçersiz say覺l覺r:

-Kopya staj dosyas覺 haz覺rlamak: Staj dosyas覺n覺n görsel ve yaz覺l覺 içeriinin ayn覺 ya da çok benzer olmas覺, "paraphrase" yap覺lm覺 olmas覺,

-Staj raporunun ve günlük kay覺tlar sayfalar覺n覺n kaeli ve imzal覺 olmamas覺 (staj覺n geçerli olmad覺覺n覺 gösterir, kesin ret gerekçesidir),

-Staj sonunda örenci deerlendirme formunun teslim edilmemi olmas覺,

-Staj dosyas覺nda izlenen süreçler hakk覺nda yeterli bilgi verilmemesi, sürecin anlat覺lmamas覺, sürecin günlük olarak kay覺t edilmemesi,

-Dosyada yer alan görseller ile yaz覺l覺 bilgilerin uyumlu olmamas覺,

-30 günden daha az staj yap覺lmas覺

-Staj raporunun k覺lavuza uygun olarak yaz覺lmamas覺 ya da çok k覺sa olmas覺,

-Staj k覺lavuzunda istenen bilgilerin verilmemesi, istenen formata uyulmamas覺.

 

Warnings

The major problems that make your internship “Unsatisfactory” are;

-Cheating / Plagiarism: If the visual or written content is same or similar, if the written content is “paraphrased”.

-If the all of the sheets of internship file is not stamped and signed. (This is a valid reason for the rejection of the internship)

-Missing “Student Evaluation Form” at the end of the internship.

-Lack of information about following process at the site, lack of explanation about the process, lack of daily recording.

-Inconsistency between written content and visual content provided especially in daily basis.

-Internships less than 30 work days.

-Missing or too short reports

-Missing information (Instruction Manuel should be taken into account), or folders arranged out of format.  

Duyuru - Önemli / Announcement-Important

2019-2020 Yaz Dönemi stajlar覺 (ARCH 100, ARCH 200, ARCH 300), staj bavurular覺, bavuru ve staj süreci ile ilgili 12.06.2020 Cuma günü saat 14:00’te bir uzaktan bilgilendirme toplant覺s覺 yap覺lacakt覺r. Tüm örencilerimizin kat覺l覺m覺 staj bavurular覺 sürecinde sorun yaamamalar覺 bak覺m覺ndan çok önemlidir.

There will be an online meeting regarding 2019-2020 Summer Practices (ARCH 100, ARCH 200, ARCH 300), application and internship processes on Friday, 12.06.2020, at 14:00. Participation of all students are very important for them to have an isueless application period. 

12.06.2020 / 14:00 Toplant覺 balant覺s覺 Meeting Link: https://zoom.us/j/4411924627